Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe to miara zmienności wyników wokół średniej arytmetycznej. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych, który pozwala określić, jak bardzo wyniki różnią się od siebie i od średniej wartości.

Odchylenie standardowe jest obliczane poprzez pierwiastek kwadratowy z wariancji, czyli średniej kwadratowej różnic między wartościami a średnią. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność wyników, a tym mniejsza precyzja pomiaru.

Przykładowo, jeśli mamy zestaw wyników pomiaru długości 10 przedmiotów i wyniki te wynoszą odpowiednio: 2, 4, 3, 5, 4, 6, 3, 4, 5, 7, to średnia arytmetyczna wynosi 4,5. Aby obliczyć odchylenie standardowe, należy obliczyć różnice między każdą wartością, a średnią, a następnie podnieść je do kwadratu i dodać. W tym przypadku otrzymujemy wariancję wynoszącą 2,25. Aby obliczyć odchylenie standardowe, należy wziąć pierwiastek kwadratowy z tej wartości, co daje nam wynik 1,5.

Odchylenie standardowe jest bardzo przydatne w analizie danych, ponieważ pozwala na określenie, jak bardzo wyniki różnią się od siebie i od średniej wartości. W medycynie, biologii czy ekonomii odchylenie standardowe jest stosowane do analizy danych pomiarowych, np. do oceny skuteczności leków lub efektywności kampanii reklamowych.

Warto jednak pamiętać, że odchylenie standardowe jest miarą związaną z rozkładem normalnym, czyli symetrycznym rozkładem wyników. W przypadku, gdy wyniki nie są rozłożone normalnie, takie jak w przypadku wyników eksperymentów psychologicznych, konieczne jest zastosowanie innych miar zmienności, takich jak kwartyle czy procentyle.


Nauka

Standardowe klauzule umowne

Standardowe klauzule umowne to fragmenty umów, które często pojawiają się w różnych umowach i stanowią standardowe zapisy, mające na celu uregulowanie określonych kwestii. Dzięki temu, że są powszechne, stanowią ułatwienie dla stron umowy, które nie muszą tworzyć każdorazowo nowych postanowień.

Przykładowe standardowe klauzule umowne to:

 1. Klauzula ochrony danych osobowych – reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez strony umowy, w tym cel, zakres i sposób przetwarzania, a także prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Klauzula o odpowiedzialności – określa odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Klauzula o rozwiązaniu umowy – określa zasady rozwiązania umowy przez jedną ze stron lub przez obie strony.
 4. Klauzula o poufności – określa zasady ochrony poufności informacji, które jedna ze stron przekazuje drugiej w związku z umową.
 5. Klauzula o właściwości sądu – określa, który sąd jest właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy.
 6. Klauzula o zmianie umowy – określa zasady wprowadzania zmian w umowie, w tym wymagane formalności i zakres wprowadzanych zmian.
 7. Klauzula o przysługujących prawach własności intelektualnej – określa, kto jest właścicielem praw autorskich, patentowych i innych praw własności intelektualnej wynikających z umowy.
 8. Klauzula o terminie płatności – określa terminy i sposób płatności wynikających z umowy.
 9. Klauzula o obowiązku zachowania tajemnicy – określa obowiązek strony zachowania tajemnicy dotyczącej umowy oraz wymagane sankcje za jej naruszenie.
 10. Klauzula o mocy wiążącej umowy – określa, że umowa jest ważna i obowiązująca dla obu stron, a także reguluje zasady zmiany i rozwiązania umowy.

Warto pamiętać, że standardowe klauzule umowne nie są jedynymi zapisami, jakie powinny znaleźć się w umowie. Każda umowa powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji stron, a standardowe klauzule powinny być uzupełniane o postanowienia, które


Nauka

Wzór na odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia danych wokół średniej wartości i jest wykorzystywane w statystyce jako miara zmienności danych. Wzór na odchylenie standardowe zależy od rodzaju zbioru danych, dla którego chcemy je obliczyć. Poniżej przedstawione są wzory na odchylenie standardowe dla różnych rodzajów zbiorów danych:

 1. Odchylenie standardowe próbki nieobciążonej: S = sqrt((1 / (n-1)) * sum((x_i – x_mean)^2)) gdzie:
  • S – odchylenie standardowe próbki nieobciążonej
  • n – liczba elementów w próbce
  • x_i – i-ty element w próbce
  • x_mean – średnia wartość elementów w próbce
 2. Odchylenie standardowe próbki obciążonej: σ = sqrt((1 / n) * sum((x_i – x_mean)^2)) gdzie:
  • σ – odchylenie standardowe próbki obciążonej
  • n – liczba elementów w próbce
  • x_i – i-ty element w próbce
  • x_mean – średnia wartość elementów w próbce
 3. Odchylenie standardowe całej populacji: σ = sqrt((1 / N) * sum((x_i – μ)^2)) gdzie:
  • σ – odchylenie standardowe całej populacji
  • N – liczba elementów w populacji
  • x_i – i-ty element w populacji
  • μ – średnia wartość elementów w populacji

W powyższych wzorach „sum” oznacza sumowanie po wszystkich elementach w zbiorze danych. Odchylenie standardowe próbki nieobciążonej jest często preferowane, gdyż daje bardziej wiarygodny estymator rzeczywistego odchylenia standardowego dla populacji, podczas gdy odchylenie standardowe próbki obciążonej jest mniej dokładne, ale łatwiejsze do obliczenia.


Nauka

Warunki standardowe

Warunki standardowe w fizyce odnoszą się do standardowych warunków temperaturowych i ciśnieniowych, które są stosowane do kalibracji przyrządów pomiarowych i do porównywania wyników pomiarów, jak również stanowiących punkt odniesienia dla pomiarów doświadczalnych oraz  obliczeń fizykochemicznych.

Standardowe warunki temperaturowe i ciśnieniowe to temperatura 0 stopni Celsiusza i ciśnienie 101,325 hektopaskali (hPa), co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza. Standaryzowanie warunków temperaturowych i ciśnieniowych jest stosowane w celu umożliwienia porównywania wyników pomiarów wykonywanych w badaniach naukowych i laboratoryjnych, ponieważ umożliwia to jednoznaczne określenie wartości wyniku pomiaru.

Ponadto, w fizyce często stosuje się warunki normalne, które są określone jako temperatura 20 stopni Celsiusza i ciśnienie 101,325 hPa. Warunki normalne są wykorzystywane w wielu obliczeniach i eksperymentach, ponieważ są to wartości, które są łatwe do osiągnięcia w laboratoriach i reprezentują warunki otoczenia, które są najczęściej spotykane.

Ważne jest, aby pamiętać, że warunki standardowe i normalne są tylko referencyjne i nie są reprezentatywne dla wszystkich warunków, w których mogą być wykorzystywane przyrządy pomiarowe. Warunki te mają charakter umowny i należy je stosować tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione przez konkretną aplikację lub cel badawczy.


Nauka