Wzór upoważnienia

…………………………..

(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                               (imię i nazwisko upoważniającego)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                      (adres zamieszkania)

legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                  (seria i numer dowodu osobistego)

numer PESEL ………………………………………………………………………………………………..

upoważniam Pana(ią) ……………………………………………………………………………………….

                                                                                                    (imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz stopień pokrewieństwa)

zamieszkałego ……………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                            (adres zamieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym …………………………………………………………………

                                                                                                                                                                          (seria i numer dowodu osobistego)

numer PESEL ………………………………………………………………………………………………..

do: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

(treść upoważnienia)

……………………………..

(podpis)