Parametry lamp elektronowych

Ua – Napięcie anodowe (względem katody)

Ia – Prąd anodowy

Us – Napięcie siatka – katoda

Ra – rezystor anodowy (obciążenie)

ra (lub ρa) – dynamiczna rezystancja anodowa: ra = ΔUa/ΔIa przy stałym napięciu siatki US

gm – transkonduktancja (lub Sa – nachylenie charakterystyki):

gm = ΔIa/ΔUS przy stałym napięciu anody Ua

μ (lub ka) – współczynnik amplifikacji:
μ = | ΔUa/ΔUS | przy stałym prądzie anodowym Ia.
Występuje związek między współczynnikiem amplifikacji μ, rezystancją dynamiczną anodową ra oraz transkonduktancją gm (nachyleniem charakterystyki Sa):
μ = ra  x  gm (lub ka= ρa x Sa)

Wzmocnienie napięciowe – kU = μ x Ra /( ra+Ra)
kU = ka x Ra /(ρa +Ra)